Polityka prywatności

Regulamin serwisu

Polityka prywatności w prezentowanej formie obowiązuje od: 20.05.2019 r.

1. Kto jest administratorem Twoich danych?
2. W jakim celu zbieramy Twoje dane?
3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
4. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
5. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?
6. Okres przechowywania danych
7. Twoje prawa
8. Profilowanie i targetowanie
9. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
10. Bezpieczeństwo
11. Zmiany polityki prywatności

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest firma Tekstologia Kamila Borto, ul. Kielecka 32, Wola Kopcowa 26-001, NIP: 6572955157, REGON: 387176762.

2. W jakim celu zbieramy Twoje dane?

Informacje ogólne

Współpraca z nami lub korzystanie z naszego serwisu how2play.pl może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy.

Dane zbierane podczas rejestracji

Podczas rejestracji w serwisie how2play.pl poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługi przez nasz portal, z których zamierzasz skorzystać. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w serwisie będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie serwisu.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty w serwisie pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie. Podczas korzystania przez Ciebie z serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje. Powyższe dane będziemy wykorzystywali w celu wykonania transmisji komunikatów w serwisie, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie.

Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych towarów lub usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług naszych Partnerów (reklamodawców), przy czym będzie się to odbywało w obrębie naszego serwisu.

Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach naszego serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności serwisu. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.

Pozostałe dane

Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy, będziemy je przetwarzać w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli dojdzie do zawarcia umowy.

Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

Jeśli zdecydujesz się na udział w organizowanych przez nas konkursach i przekażesz nam w związku z tym swoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, a więc wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, w którym bierzesz udział, posiadał własną notę informacyjną regulującą kwestie przetwarzanych przez nas Twoich danych, wówczas nota ta w zakresie treści w niej uregulowanych będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka prywatności.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane, oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w regulaminie);
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach, np. podając datę urodzin, wyrażasz zgodę na złożenie Ci przez nas życzeń lub przekazanie innej niespodzianki z tej okazji.

Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie, przez nas Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w serwisie w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w naszym serwisie oraz w Internecie.

Zgoda będzie dotyczyła prowadzonych przez nas działań na rzecz naszych reklamodawców oraz będzie odnosiła się do działań marketingowych naszych Partnerów. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali Ci telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub towarów lub usług naszych Partnerów, lub podmiotów współpracujących.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych w regulaminie, dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzali Twoje dane, które nam udostępnisz w trakcie udziału w organizowanych przez nas konkursach.

Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i interesów ww. osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla własnych celów marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszym serwisie i w Internecie w celach badań analitycznych do celów marketingowych, jak też do celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, do celów dowodowych i archiwalnych.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym serwisie, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i zanonimizowaną.

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń. Po upływie ww. terminu 6 lat dane będą przechowywane jedynie w celu ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 6 lat.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w serwisie, przy czym po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie w celu ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 3 lat.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Twojej ostatniej aktywności w serwisie, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami mailowo: [email protected]. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz także wycofać Twoją zgodę na regulamin serwisu, co będzie różnoznaczne z rezygnacją przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług za pośrednictwem serwisu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej, o której była mowa wyżej.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 3 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Profilowanie i targetowanie

W naszych Serwisach zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy czy kontekst jej emisji.

Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

Reklamy i treści wyświetlane w naszym serwisie mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach według różnych kryteriów.

Kryteria te to:

 • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
 • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach;
 • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
 • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).

9. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Dane, jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies, co do zasady nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym, istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu.

Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu. Zebrane dane będziemy wykorzystywali do profilowania, o którym mowa w punkcie 8 niniejszej Polityki prywatności oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszym serwisie. Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookies przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę. Aby nie otrzymywać pytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies, należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

10. Bezpieczeństwo

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

11. Zmiany polityki prywatności

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie.
Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki prywatności, przy czym o zmianie Polityki prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.